Dekübitüs Nedir ?

Dekübitüs Nedir ?

Uzun süre sırtüstü, yüzüstü veya yan yatma sonucunda oluflan ülserlerdir. (decumber= uzanmak, yatmak anlamındadır). Hastaların %70’den fazlası 70
yaflın üstündedir. Mortalite riski %8 civarındadır. Yafllılık dıflındaki risk faktörleri, nörolojik defektler, malnütrisyon, hareket
edememe, debilizan hastalıklardır. Derideki de¤ifliklikleri “buzda¤ının görünen kısmı” gibidir. Doku hasarı tepesi deride, tabanı kemi¤e komflu koni
gibidir. Dolayısıyla derideki ülser asıl basınca ba¤lı de¤iflmelerin ancak kücük bir kısmını oluflturur.
Sürtünme dekubitus ülseri oluflumunu çok kolaylafltırır. Sürtünme varsa 45 mmHg basıncı bile, kemik çıkıntılar üzerinde kolayca ülser oluflmasını
sa¤lar.
Sedanter yaflam, ambulatuvar yetene¤in azalması, kas atrofileri ve herhangi bir süreyle do¤ru orantılı olarak dekubitusa yol açarlar. Hastaya ne kadar
çok yardım edilirse ve hareketsiz kalması sa¤lanırsa, o kadar çok basınca bağlı doku iskemisi olur. Basınca ba¤lı ilk yaranın geliflmesinden sonra yeni alanlar da tehlike altındadır.
Dekubitus ülserleri veya basınç ülserleri kolay iyileflmeyen (kronik) ülserler arasında yer alır. Bu grupta staz ülserleri (venöz ülserler), ektima, piyoderma gangrenosum, kimyasal yanıklar sonucu oluflan ülserler de yer alır. Normalde herhangi bir yaranın 2-3 haftada iyileflmesi gerekir. Bazı koflullar
(infeksiyon, iskemi, staz, basınç, yara çapının büyük olması, MSS hastalıkları gibi) biyolojik iyileşme sürecini bozar; bu durumda yara iyileşmesi gecikir.

2017-12-11T23:11:54+00:00 Blog|